Möte i Hallands Vattenkraftförening

Ca 30 medlemmar inklusive några presumtiva medlemmar träffades den 17 november på Björkängs Vägkrog, för att informera och förbereda sig inför kommande omprövning av all vattenkraft.

Prövningsplan
Lennart Sorby från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, redogjorde för den nationella prövningsplan, NAP, som HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät sammanställer. Mats Haglund och Lars-Åke Carlsson från SVAF ställde löpande frågor/kritik som Lennart tog till sig. En hel del frågor från deltagarna i övrigt fick också utrymme. Lennart bedömde att tidplanen för rutinerna kring NAPpen förskjuts minst ett kvartal med hänsyn till regeringsbildningen. Länsstyrelsen var inbjuden men ansåg sig inte ha något att tillföra just nu och deltog inte men vill träffa hallandsstyrelsen vid ett senare tillfälle.

Elhandel
Inget möte utan att försöka sälja el från naturlig energikälla till bästa pris. Henric Karlsson, Bixia, inledde sitt pass med erfarenheter från omgivningens och myndigheters skepsis när han skulle bygga ett vindkraftverk och gav därefter bra information om möjligheter att med ursprungsgarantier sälja el- och certifikat under begreppet Bixia Nära respektive Bixia Nära Exklusiv. En ökande mängd elanvändare efterfrågar närproducerat och är beredda att betala för det.

Prövningsgrupper
Efter lunch gick vi igenom listan med förslag till prövningsgrupper för Halland och utsåg kontaktpersoner där det fanns närvaro från grupperna. En del av vattendragen i Halland rinner upp i Västergötland respektive Småland, så där får de regionerna ta vid. Mats noterade en del vad gäller Ätran med biflöden. Budskapet till mötet var att ta kontakt med grannarna, så att informationen om förestående omprövning av villkor, anmälan till NAP och möjligheter med stöd från vattenkraftfonden når alla verksamhetsutövare. Hallandsstyrelsen och jag i mån av tid erbjöd sig att medverka på kommande möten i prövningsgrupperna.

Jan-Åke Jacobson

Studiedag lördagen den 20 maj 2017

                                                                

Vi börjar på Grimeton Radiostation kl. 10.00 med kaffe och fralla. Under tiden kommer Fredrik från Varberg Energi att berätta om landets största solcellspark som de har byggt utmed E6-an. Därefter blir det guidad visning på radiostationen.

Kl. 12.30 äter vi dagens lunch på Ästad Vingård.

Därefter förflyttar vi oss till Vessigebro för att beskåda familjen Jacobsons nya kraftstation.

Läs hela inbjudan här!

 

ÅRSMÖTE 25 mars 2017

Hallands Vattenkraftförening

   Kallar till ÅRSMÖTE 25 mars 2017 kl: 10.00

Plats: Björkängs Vägkrog, Tvååker Varberg

 Dagens program:
Coco Dedering Länsstyrelsen Kalmar talar över ämnet
Kulturperspektiv på vattenkraft
tillsammans med Lena Berglund Länsstyrelsen Halland och
Bengt Spade.

Från Länsstyrelsen Halland medverkar landshövding Lena Sommestad eller länsrådet Jörgen Peters.
Länsstyrelsens möjligheter och skyldigheter i
tillståndsprocesserna
.

Anförande av riksdagsman Ola Johansson (C)
Paneldebatt i ämnet:
Hur kan vi tillsammans behålla och utveckla våra småskaliga kraftverk
Bertil Trobro Vramsåns vänner,
Bengt Axelsson Smålandsföreningen,
Johan Hillström Västra Götalandsföreningen,
Christer Hedberg Värmlandsförening och
Sven-Erik Vänneå Hallandsföreningen
Samtalsledare
Per Eliasson ordförande i Svensk Vattenkraftförening, SVAF

******************************************************************

Kostnadsfri lunch för medlemmarna intas ca 12.30
Dock får medföljande betala själva 

OBS: Anmäl till Lars-Åke Östergren att Du/Ni kommer till lunchen, på          telefon 0705 475823 eller mail: lingforsenkraft@telia.com

******************************************************************

Årsmötesförhandlingarna startar 14.00 Välkomna!

Hallandsposten: Kammarkollegiet anklagas för jäv

Opartiskheten på Kammarkollegiet ifrågasätts. Advokatfiskalen som skrivit kritiska yttranden om vattenkraft är medlem i Älvräddarna.”Jäv”, tycker kvarnägarna. ”Det råder föreningsfrihet”, säger tjänstemannen.

Läs hela artikeln här!

Hallandsposten: Kammarkollegiet vill stoppa gammal kvarn

Det lilla kraftverket Gränshuskvarn i Smedjeån möter tufft motstånd från staten. Kammarkollegiet kräver att mark- och miljödomstolen kastar kvarnens ansökan i papperskorgen.

– Vi var tvingade att lämna in ansökan ett visst datum. Det kände Kammarkollegiet mycket väl till. Man kan kanske misstänka att de avsiktligt fördröjde sitt yttrande för att göra det så besvärligt som möjligt för kraftverksägarna. Det är ingen hemlighet att de jobbar för att stoppa vattenkraften, säger Walter Johansson.

Läs hela artikeln här!

Klimatkommissionär: EU på randen till energirevolution

I ett av sina största lagpaket vill EU-kommissionen få konsumenterna att producera egen förnybar energi.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett av sina största lagförslag i sitt vinterpaket. Det tusensidiga dokumentet utgör en av de sista byggstenarna för vad som kallas energiunionen.

– EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Med dessa förslag har kommissionen banat väg för ett mer konkurrenskraftigt, modernt och rent energisystem, sade klimatkommissionär Miguel Arias Cañete.

Bland de åtta skarpa förslagen som medlemsländerna och EU-parlamentet ska lagstifta om vill kommissionen bland annat att individer i framtiden ska kunna producera egen förnybar ström att använda eller sälja vidare.

– Detta innebär ett fundamentalt paradigmskifte som tar oss bort från centraliserade system baserade på fossila bränslen som byggdes för hundra år sedan, sade EU-kommissionär Maroš Šefčovič som ansvarar för arbetet.

Paketet innehåller även förslag kring att öka energieffektiviseringen, investera i förnybart och fasa ut statsstöd till fossila bränslen. År 2030 vill kommissionen att hälften av EU:s energiproduktion ska komma från förnybara källor.

Med förslagen hoppas kommissionen skapa 900 000 nya jobb under det kommande årtiondet och öka medlemsländernas BNP med närmare 1,9 biljoner kronor år 2030.

EU-parlamentets två största partigrupper, högergruppen EPP och socialdemokratiska S&D välkomnar paketet.

Men den gröna gruppen tillsammans med flera miljöorganisationer menar att kommissionen inte går tillräckligt långt.

–  Trots den goda målsättningen om att EU ska vara ledande på förnybart så går vinterpaketet i motsatt riktning på flera punkter, sade Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde, som sitter i energiutskottet, och menar att förslaget skulle skapa ”en marknad som hindrar en utbyggnad av förnybar energi”.

Kritik riktas även att kommissionen inte vill att energieffektiviseringen ska vara bindande för medlemsländerna utan bara på EU-nivå och att 30 procent inte är tillräckligt ambitiöst för att klara klimatmålen från Parisavtalet i fjol vilket är ett av huvudsyftena med paketet.

Kommissionär Arias Cañete försvarade dock nivån.

– Vi vill inte ha politik som inte går att genomföra. Man kan sätta vilket mål som helst på ett papper men om det inte är genomförbart är det betydelselöst, sade kommissionären.

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av den nuvarande kommissionens viktigaste uppdrag. Dess huvudsyften är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan.

Tidigare förslag har bland annat gått ut på att knyta samman EU-ländernas energinät så att de kan hjälpa varandra vid avbrott i energiförsörjningen. Länderna föreslås bli indelade i nio energiregioner som ska säkra försörjningen. Kommissionen föreslog i somras att unionens handel med utsläppsrätter för företag ska stramas upp.

Med tisdagens paket har nästa alla förslag i det som ska bli energiunionen presenterats. De kvarvarande väntas i början av nästa år.

Vid det senaste EU-toppmötet i oktober sade stats- och regeringscheferna att de vill att energiunionen är på plats senast 2018.

Studieresa

Följ med oss till Linnebergs kraftstation vid Marbäck lördagen den 28 maj 2016, där Jan-Rune Rohwer guidar oss. Inbjudan, program och anmälan finner du här.