Möte i Hallands Vattenkraftförening

Ca 30 medlemmar inklusive några presumtiva medlemmar träffades den 17 november på Björkängs Vägkrog, för att informera och förbereda sig inför kommande omprövning av all vattenkraft.

Prövningsplan
Lennart Sorby från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, redogjorde för den nationella prövningsplan, NAP, som HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät sammanställer. Mats Haglund och Lars-Åke Carlsson från SVAF ställde löpande frågor/kritik som Lennart tog till sig. En hel del frågor från deltagarna i övrigt fick också utrymme. Lennart bedömde att tidplanen för rutinerna kring NAPpen förskjuts minst ett kvartal med hänsyn till regeringsbildningen. Länsstyrelsen var inbjuden men ansåg sig inte ha något att tillföra just nu och deltog inte men vill träffa hallandsstyrelsen vid ett senare tillfälle.

Elhandel
Inget möte utan att försöka sälja el från naturlig energikälla till bästa pris. Henric Karlsson, Bixia, inledde sitt pass med erfarenheter från omgivningens och myndigheters skepsis när han skulle bygga ett vindkraftverk och gav därefter bra information om möjligheter att med ursprungsgarantier sälja el- och certifikat under begreppet Bixia Nära respektive Bixia Nära Exklusiv. En ökande mängd elanvändare efterfrågar närproducerat och är beredda att betala för det.

Prövningsgrupper
Efter lunch gick vi igenom listan med förslag till prövningsgrupper för Halland och utsåg kontaktpersoner där det fanns närvaro från grupperna. En del av vattendragen i Halland rinner upp i Västergötland respektive Småland, så där får de regionerna ta vid. Mats noterade en del vad gäller Ätran med biflöden. Budskapet till mötet var att ta kontakt med grannarna, så att informationen om förestående omprövning av villkor, anmälan till NAP och möjligheter med stöd från vattenkraftfonden når alla verksamhetsutövare. Hallandsstyrelsen och jag i mån av tid erbjöd sig att medverka på kommande möten i prövningsgrupperna.

Jan-Åke Jacobson