Win-win i Herting

Föreningen bjöd 2015-09-20 in till den småskaliga vattenkraftens dag i Hertings kraftstation i Ätran, Falkenberg. Anläggningen genomgick en omfattande ombyggnad 2013 då den gamla dammvallen med ett större antal manuella luckor ersattes med två nya överfallsdammar och en passage för upp- och nedvandrande fauna. Hertingforsen garanteras nu ett minimiflöde på 11 m3/s. Flödesdata är enligt SMHI:s vattenwebb:

Flödesstatistik (1981-2010)
Total
vattenföring
[m³/s]
Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]
Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]
HQ50 296 312 307
HQ10 242 249 254
HQ2 181 177 192
MHQ 188 185 199
MQ 59,5 57,3 59,5
MLQ 15,4 14,3 9,24

Lite under 20 % av medelflödet går således i ”omlöpet” = den ursprungliga forssträckan.

Ingemar Alenäs, tidigare kommunekolog, har varit mycket engagerad i ombyggnadsprojektet, guidade ca 25 av dagens ca 50 besökare runt ”kungarundan”, Carl XVI Gustaf invigde den återställda forsen 2014-04-01.

Ingemar berättar om Ätrans 32 fiskarter
Ingemar berättar om Ätrans 32 fiskarter

Ingemar berättade informativt om att Ätran hyser 32 olika fiskarter som i huvudsak tidigare varit hänvisade till ett liv uppströms eller nedströms Herting och uppehöll sig speciellt om den sällsynta och rödlistade staksillen som hade fastnat på en krok här för leden. Störst betydelse har omlöpet dock fått för lax, havsöring, ål, havs- och flodnejonöga. Omfattande uppföljningsstudier genomförs av Karlstads universitet. Redan nu konstateras ökad laxförekomst vid en mätstation i Nydala kvarn, Köinge, i Högvadsån, där det finns statistik att jämföra med sedan 1950-talet.

Ingen guidning utan en god historia
Ingen guidning utan en god historia

Ingemar framhöll ekosystemtjänster och att det inte handlar om – antingen eller – utan – både och. D.v.s. vi kan framgångsrikt kombinera energiutvinning i ett naturligt kretslopp från vattnets fallande kraft med ett rikligt liv i våra vattenförekomster.

Historisk luckmanöver
Historisk luckmanöver
Inte bara laxar gillar den restaurerade Hertingforsen
Inte bara laxar gillar den restaurerade Hertingforsen

Salmo salar på G mot Nydala

Tack till Ingemar för guidningen och Falkenberg Energi som öppnade upp den över 100 år gamla ännu verksamma Herting 1 för studiebesök.